Stacja kontroli pojazdów

Cennik

motocykl
ciągnik

62,00 zł

osobowy

do 3,5 tony
98,00 zł

ciężarowy

do 16 t d.m.c.
153,00 zł

ciężarowy

powyżej 16 t d.m.c.
176,00 zł

autobus

> 15 osób
199,00 zł

przyczepa/
naczepa

40,00 – 177,00 zł

Cennik szczegółowy
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy pow. 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy pow. 16 t d.m.c. 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t d.m.c. do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza pow. 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna od 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna pow. 16 t d.m.c. 177,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.17 tramwaj wagon silnikowy 330,00
1.18 tramwaj wagon przegubowy 395,00
1.19 tramwaj wagon doczepny czynny 250,00
1.20 tramwaj wagon doczepny bierny 110,00
1.21 trolejbus 115,00
1.22 motorower 50,00
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 toksyczności spalin 14,00
2.7 poziomu hałasu 20,00
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2 20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 autobusu, który może poruszać sie po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) 82,00
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt. 4 ustawy z dania 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skerowany pzrez starostę lub posiadacza pojazdu w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do rejestracji 60,00
skerowany pzrez starostę lub posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszacy slady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naurszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego  94,00
6.11 pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 7 ustawy z dania 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym. 50,00
6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowym porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3 21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 48,00
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 sporządzenie opinii ( na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. zwiazanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255,00